Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Czarnotta

ZAKRES USŁUG

Strona główna > Zakres usług

Prawo karne gospodarcze

WIĘCEJ…

Prawo spółek handlowych

Prawo cywilne

Postępowanie egzekucyjne

Windykacja należności

Prawo budowlane

CMR/Prawo przewozowe

RODO

Kontrola celno-skarbowa

Obsługa prawna firm

01. PRAWO KARNE GOSPODARCZE

W polskim porządku prawnym nie funkcjonuje legalna definicja przestępstwa gospodarczego. Literatura prawnicza i ekonomiczna określa przestępstwo gospodarcze jako czyn zabroniony godzący lub zagrażający ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego polegający na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia gospodarczego, grożący utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych intytucji. W doktrynie za przestępstwo gospodarcze uznać możemy czyn zabroniony, który popełniany jest przez uczestników obrotu gospodarczego z których przynajmniej jeden posiada status profesjonalisty. Przestępstwa gospodarcze naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego (przedsiębiorców i konsumentów), a także godzą w instytucje finansów publicznych.

 

Na zakwalifikowanie danego zdarzenia tj. czynu społecznie szkodliwego jako „przestępstwa gospodarczego” decyduje de facto praktyka organów ścigania (Policji, Prokuratury), które przywiązują szczególną wagę oraz poświęcają ogromne środki na ten cel. Zazwyczaj w tego typu sprawach służby korzystają z narzędzi jakie wyposaża je prawo: podsłuchy, prowokacje, kontrola korespondencji.

 

Przestępczość gospodarcza to odrębna gałąź prawa karnego jaką jest prawo karne gospodarcze. Kodeks karny w rozdziale XXXVI opisuje czyny zabronione godzące w obrót gospodarczy oraz interesy majątkowe. Są to przykłady przestępstw gospodarczych (tzw. przestępstwa białych kołnierzyków, ang. „White Collar Crimes”).  Specyfika obrotu gospodarczego na tle innych stosunków społecznych przesądza o tym, iż przestępstwa gospodarcze wymagają innego podejścia. Potrzeba zabezpieczenia dokumentacji i ustalenia przepływów finansowych sprawia, że w zwłaszcza tego typu sprawach organy ścigania sięgać będą po środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W razie zatrzymania istotne jest szybkie zawiązanie kontaktu z obrońcą.

 

 

Z drugiej strony w świetle praktyki organów ścigania w postaci przesłuchiwania w charakterze świadka osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa, szybki kontakt z adwokatem rekomendowany jest także poza przypadkami zatrzymania. Sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego wymagają odpowiedniego zabezpieczenia interesów strony już na wczesnym etapie postępowania.

 

Przestępstwa związane z prawem karnym gospodarczym mają to do siebie, iż są popełniane bez użycia przemocy. Karalność danego zachowania nie zawsze wydaje się w związku z tym oczywista.  Szczególnej wagi nabiera z tej perspetywy profesjonalna pomoc prawna na etapie poprzedzającym popełnienie przestępstwa. Klienci zwracają się o  wydanie opinii prawnej na temat ryzyka odpowiedzialności karnej, wiążącego się z planowanym przedsięwzięciem.

 

Kancelaria zapewnia obronę w postępowaniu karnym gospodarczym w następującym zakresie:

 

 • oszustwo (art. 286 k.k.)
 • przywłaszczenie mienia (art. 284 § 1 k.k.)
 • sprzeniewierzenie mienia (284 § 2 k.k.)
 • oszustwo finansowe (art. 297 k.k.)
 • fałszerstwo (art. 270 k.k.)
 • nadużycie zaufania i działanie na szkodę spółki (art. 296 k.k.)
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.)
 • piramidy finansowe i działalność pozabankowa (art. 171 prawa bankowego)
 • oszustwa kapitałowe (art. 311 k.k.)
 • prane brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)
 • przestępstwa związane z obligacjami (art. 87-98 ustawy o obligacjach)
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
 • plagiat i naruszenie praw autorskich (art. 115 prawo autorskie)
 • przywłaszczenie praw własności przemysłowej (art. 303 p.w.p.)
 • handel podrobionymi towarami (art. 303 p.w.p.)
 • cyberprzestępczość (m.in. art. 190a k.k., art. 256 k.k., art. 269a k.k., art. 271 k.k., art. )
 • oszustwa komputerowe (art. 286 i art. 287 k.k)
 • zbrodnia vatowska (art. 277a k.k.)
 • sprzedajność (228 k.k.)
 • przekupstwo (art. 229 k.k.)
 • płatna protekcja (art.230a k.k.)

Również przestępstwo zniesławienia może mieć charakter przestępstwa gospodarczego, gdy na przykład dochodzi do zniesławienia konkurenta przez co osłabiona zostaje jego pozycja na rynku.

02. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Prawo handlowe reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami, a osobami trzecimi.

 

 

Co do zasady prawo cywilne jest bardziej surowe dla przedsiębiorców niż dla podmiotów nieprofesjonalnych. W myśl zasady swobody umów to zgodna wola stron kształtuje treść zawieranego między nimi stosunku prawnego pod warunkiem, że nie jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i naturą tego stosunku. Warto zadbać o to aby treść zawieranych umów na gruncie prawa handlowego właściwie chroniła przedsiębiorcę.

 

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 

 

 • negocjowania i redagowania umów handlowych
 • pełnej obsługi prawnej procesu inwestycyjnego

W oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych:

 

 

 • zakładanie i rejestracja spółek
 • przeprowadzenie we wszystkich już istniejących typach spółek zmian takich jak podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiany podmiotowe w składzie wspólników, organów spółek, zmiany aktów założycielskich itp.
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Sądami rejestrowymi
 • przekształcenia spółek, ich łączenia i podziały
 • tworzenie innych podmiotów gospodarczych takich jak oddziały, przedstawicielstwa itp.
 • likwidacja podmiotów gospodarczych lub ich zamykanie bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego
 • bieżące doradztwo w kwestiach ładu korporacyjnego
 • przygotowywanie i opracowywania procedur wdrożenia projektów dokumentów korporacyjnych np. zgód i regulaminów
 • doradztwa osobom zagrożonym odpowiedzialnością z tytułu „White Collar Crimes”
 • obsługi prawnej uczestników obrotu gospodarczego
 • odpowiedzialność za długi sp. z o.o.
 • odpowiedzialność Prezesa zarządu
 • odpowiedzialność cywilna, karna i podatkowa członków zarządu
 • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o

Ponadto Kancelaria oferuje gotowe spółki i struktury na sprzedaż, a także świadczenie usług powiernictwa w zakresie zakładania spółek oraz wykonywania praw wspólnika.

03. PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych i najbardziej obszernych gałęzi prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy  osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego:

 

 • część ogólna (formy czynności prawnej, uchylenie od umowy z powodu błędu, uchylenie od umowy z powodu podstępu, nieważność czynności prawnej, ubezwłasnowolnienie, przedsiębiorca i firma, udzielanie i odwołanie pełnomocnictwa, przedawnienie roszczeń)
 • prawo rzeczowe (nabycie i utrata własności, zasiedzenie, współwłasność, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, sprzedaż nieruchomości, umowa deweloperska, zniesienie współwłasności, droga konieczna, ochrona własności i posiadania)
 • zobowiązania (wykonanie zobowiązań, odsetki, wzorce umowne, klauzule niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowanie i zadośćuczynienie, odpowiedzialność Skarbu Państwa, skutki niewykonania zobowiązania, potrącenie i zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela i zmiana dłużnika, rękojmia i gwarancja)
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów (umowa przedwstępna, rozwiązanie i odstąpienie od umowy, niewykonanie zobowiązań, kara umowna i odszkodowanie)
 • spadki (planowanie spadkowe, sporządzenie testamentu, przyjęcie i odrzucenie spadku, dziedziczenie ustawowe, wydziedziczenie, zapis i polecenie, zapis windykacyjny, pozew o zachowek,  egzekwowanie długów spadkowych, wspólność majątku spadkowego)
 • działalność gospodarcza (swoboda działalności gospodarczej, stosunki między przedsiębiorcami, koncesje i zezwolenia, ewidencja działalności gospodarczej, KRS, ZUS, GUS, franczyza, faktoring)
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki (założenie księgi wieczystej, wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, sprostowanie działu I-0, odłączenie nieruchomości lub jej części, wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni pow. 5 ha, wpis praw osobistych i roszczeń, wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych, wykreślenie księgi wieczystej)

04. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym) w następującym zakresie:

 

 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
 • wydanie europejskiego zaświadczenia tytułu egzekucyjnego określone w przepisach rozporządzenia (WE) nr 805/2004
 • stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty określone w przepisach rozporządzenia nr 1896/2006 (ENZ)
 • zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń określone w przepisach rozporządzenia nr 861/2007
 • zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów w sprawach cywilnych i handlowych objęte zakresem zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012
 • wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych objęte zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009
 • zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych i handlowych objęte zakresem zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013
 • skargi na czynności komornika
 • wnioski o wszczęcie egzekucji
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • ograniczenie egzekucji
 • powództwa przeciwegzekucyjne (opozycyjne)
 • egzekucja z ruchomości
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucja z rachunków bankowych
 • egzekucja z wierzytelności
 • egzekucja z praw majątkowych
 • wyjawienie majątku
 • egzekucja z nieruchomości
 • sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości
 • zarząd przymusowy
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
 • egzekucja świadczeń alimentacyjnych

05. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Wezwanie do zapłaty jest oficjalnym pismem, które wierzyciel kieruje do dłużnika. Znajdują się w nim informacje o zadłużeniu i prośba o jego uregulowanie w określonym terminie. Wezwanie do zapłaty daje możliwość dochodzenia należności od dłużnika. Wezwanie do zapłaty ma zasadniczo charakter fakultatywny będący formą egzekwowania należności i jest jednocześnie szansą dla dłużnika na polubowne rozwiązanie sprawy bez wchodzenia na drogę sądową.

 

 

Poprawnie sporządzone wezwanie do zapłaty należności powinno zawierać następujące elementy:

 

 

 • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu
 • oznaczenie nadawcy i adresata
 • wskazanie powodu dla którego ubiegamy się o pieniądze (np. opis wykonywanej usługi, zawartej umowy, wystawionej FVAT, itp.)
 • wskazanie wysokości kwoty do zapłacenia oraz wysokość ewentualnych odsetek za zwłokę
 • termin w jakim adresat wezwania powinien uregulować swoje zobowiązanie
 • numer rachunku bankowego wierzyciela lub informacja o innym niż przelew na rachunek bankowy sposobie płatności (gotówka, przekaz pocztowy)
 • podpis nadawcy

Gotowe wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym – najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru co nie jest obligatoryjne. Nie ma konieczności dostarczania kolejnych wezwań do zapłaty zwanych potocznie „ostatecznymi”, „przedsądowymi”. Po zignorowaniu pierwszego pisma wierzyciel ma prawo do złożenia pozwu.

 

 

Wezwanie do zapłaty może być sporządzone osobiście przez podmiot domagający się zwrotu należności praktyka wskazuje, że znacznie większą skuteczność osiągają pisma, które w imieniu wierzyciela przygotuje adwokat. Odbiór dokumentu pod którym podpisał się adwokat jest dla dłużnika czytelnym sygnałem, że druga strona podjęła już kroki prawne w celu wyegzekwowania należności. Skoro w sprawę został zaangażowany adwokat to pewnie wierzyciel nie zawaha się również walczyć o należne pieniądze na drodze sądowej. Wsparcie eksperta w pisaniu wezwań do zapłaty jest więc nie tylko gwarancją poprawności pisma od strony formalnej, ale także skutecznym elementem domagania się swoich wierzytelności od dłużnika.

 

 

W praktyce najczęściej dochodzonym roszczeniem jest windykacja należności z tytułu niezapłaconych terminowo faktur vat. Zdarza się, że wyegzekwowanie należności z pozoru proste znacznie się wydłuża w wyniku trudności finansowych dłużników oraz unikania płacenia przez nich należności i celowego wydłużania postępowania.

 

Ponadto w zakresie dochodzenia należności istotnym jest także etap postępowania egzekucyjnego. Poza skierowaniem wniosku o wszczęcie egzekucji pomocnym może okazać się nadzorowanie postępowania i współpraca z Kancelariami Komorniczymi co pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności naszych klientów.

 

 

Kancelaria oferuje pomoc m.in. w zakresie:

 

 

 • kompleksowego doradztwa prawnego
 • przygotowania przedsądowych wezwań do zapłaty
 • wniesienie pozwu i uzyskaniu tytułu wykonawczego
 • prowadzenia postępowań sądowych na każdym etapie
 • sporządzenie wniosków o udzielenie zabezpieczenia
 • nadzorowania postępowania egzekucyjnego

06. PRAWO BUDOWLANE

Prawo budowlane to najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

 

 

Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego i związanego z nim postępowania administracyjnego. Z powodzeniem pomagamy Klientom przeprowadzić proces inwestycyjny (budowlany) niezależnie od etapu, a także efektywnie reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych czy w sporach z sąsiadami.

 

 

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie:

 

 

 • przeprowadzenia procesu uzyskania warunków zabudowy (koncepcja projektowa, media, decyzja środowiskowa itp.)
 • skargi na bezczynność organów administracyjnych
 • w ramach procedury zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • udział w mediacjach między stronami
 • w sprawach z zakresu geodezji i kartografii w oparciu o prawo budowlane
 • w sprawie odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie i innych dokumentów związanych z procesem budowlanym w tym umowy o roboty budowlane
 • w sprawach z procesu budowy (realizacja budowy, spory wynikające z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami oraz wykonawcami, obsługa prawna robót budowlanych, wykonanie umowy) a także sporów w tym zakresie
 • doradzamy i przeprowadzamy analizy dokumentacji pod kątem specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • w zakresie zawierania i wykonywania umów deweloperskich
 • odszkodowania z tytułu umowy deweloperskiej
 • w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości
 • w transakcjach nabycia oraz zbycia nieruchomości
 • w sprawach zniesienia współwłasności, a także scalania i podziału nieruchomości
 • wsparcie prawne w procedurze legalizacyjnej (legalizacja samowoli budowlanej obiektu budowlanego) czy wydania pozwolenia na użytkowanie oraz zawarcia umowy w tym zakresie
 • wsparcie przy kontroli inspektora nadzoru budowlanego
 • samowola budowlana od strony sąsiada i inwestora
 • wsparcie prawne w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego
 • odwołania od decyzji administracyjnych w tym odwołania od decyzji o warunkach zabudowy, odmowa ustalenia warunków zabudowy, odwołanie związane z odmową wydania pozwolenia na budowę
 • skargi związane z bezczynnością organów administracyjnych
 • decyzje lokalizacyjne, środowiskowe, media, zjazd na działkę i inne
 • w wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach budowlanych, w tym wnioski i odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz organami nadzoru budowlanego, a także w przypadku rozwiązywania sporów przed sądami administracyjnymi w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innych sporach sądowych  jak również przy obsłudze robót budowlanych i inwestycji

07. KONWENCJA CMR/PRAWO PRZEWOZOWE

Konwencja CMR (ang. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) podpisana w 1956 r. w Genewie. Obowiązuje w przypadku zarobkowego transportu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych. Pod warunkiem, że przynajmniej jeden kraj (nadania towaru lub kraj docelowy) przystąpił do  Konwencji CMR. Ma ona zastosowanie jedynie do przewozów świadczonych na podstawie umowy przewozu pojazdami czołowymi, naczepami i przyczepami. Nie stosuje się jej do umowy spedycji, której istotą nie jest wykonywanie przewozu, a jedynie jego organizacja.

 

 

Podstawą konwencji CMR jest list przewozowy CMR, który wydawany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego każdy z nich ma identyczną moc prawną. Na liście musi znajdować się podpis oraz pieczęć przwoźnika oraz nadawcy. Nadawca otrzymuje pierwszy egzemplarz, kolejny odbiorca, zaś trzeci należy do przewoźnika. Sporadycznie wystawiany jest czwarty egzemplarz, zwany czarną kopią, który służy celom statystycznym.

 

 

List CMR nie ma zastosowania w przypadku przewozów przesyłek pocztowych, zwłok oraz rzeczy przesiedlenia.

 

 

W skład listu przewozowego CMR wchodzi wiele niezbędnych danych do przewozu towaru, m.in. miejsce i data wystawienia tego dokumentu, nazwa i adres nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy, miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu, rodzaj towaru oraz sposób pakowania, liczba sztuk, ich cechy i numery oraz waga brutto. Ponadto konieczne jest określenie kosztów przewozu oraz instrukcji niezbędnych do załatwienia formalności celnych i innych. List musi zawierać oświadczenie, że przewóz podlega przepisom CMR, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę. W razie konieczności w liście CMR powinny znajdować się dodatkowe informacje, takie jak: zakaz przeładunku, koszty, które nadawca przyjmuje na siebie, kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru, zadeklarowaną wartość towaru, instrukcję nadawcy dla przewoźnika dotyczącą ubezpieczenia przesyłki, termin wykonania przewozu, a także wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi. Poza wszystkimi powyższymi danymi strony mają możliwość wniesienia innych dowolnych danych, jakie uznają za konieczne. Nadawca ponosi koszty czy też szkody, którymi został obarczony przewoźnik, a które są spowodowane brakiem dostatecznych informacji zawartych w liście przewozowym.

 

 

CMR dla zlecającego jest informacją o zobowiązaniu realizacji umowy transportu, zaś dla przewoźnika ma informować jak właściwie ją zrealizować.

 

 

Przepisy Konwencji CMR mają pierwszeństwo wobec regulacji naszego prawa krajowego co oznacza, że prawo polskie w przypadku przewozu podlegającego Konwencji znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy dana kwestia Konwencji nie została uregulowana. Czasami brak regulacji na gruncie Konwencji nie jest rzeczą oczywistą np. w przypadku reklamacji  regulacja Konwencji jest bardzo ograniczona. Przyjmuje się jednak, że nie oznacza to, że kwestia reklamacji nie jest uregulowana – jest uregulowana w sposób bardzo liberalny  wyłączając w ten sposób restrykcyjną regulację dotycząca reklamacji na gruncie polskiego prawa przewozowego.

 

 

Kancelaria pomoc prawną w następującym zakresie:

 

 

 • przygotowania właściwej konstrukcji listu przewozowego z uwagi na fakt, iż Konwencja CMR nie narzuca stronom konkretnego wzoru CMR tylko opisuje jego istotne elementy
 • wydania ładunku w świetle Konwencji CMR
 • nadużycie zastawu w prawie przewozowym
 • złożenia reklamacji
 • odpowiedzialności przewoźnika za szkodę w towarze w razie opóźnienia dostawy
 • granic odpowiedzialności przewoźnika drogowego w Konwencji CMR
 • przedawnienia roszczeń w międzynarodowym transporcie drogowym Konwencji CMR
 • prawa zatrzymania towaru przez przewoźnika Konwencji CMR
 • w sprawie naruszenia plomby odpowiedzialność przewoźnika przy braku szkody w towarze
 • odpowiedzialności za wydanie mniejszej liczby przesyłek przez załadowcę
 • skutki zatrzymania przeciążonego pojazdu dla umowy przewozu międzynarodowego
 • nieważność kar umownych za opóźnienie w razie sprzeczności Konwencji CMR
 • zakończenie przewozu w razie odmowy odbioru ładunku
 • podważenia treści listu przewozowego
 • ustalaniu szkody na gruncie Konwencji CMR
 • egzekwowanie roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych za szkody w przewozie
 • uzyskaniu Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ)

08. RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest unijnym aktem prawnym, który wiąże wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, stosowane od 25.05.2018 r. W Polsce rozporządzenie zastąpiło obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i wprowadziło nowe zagadnienia.

 

 

RODO w praktyce nakłada szereg obowiązków na firmy przetwarzające dane osobowe, a jednocześnie oddaje w ręce klientów (osób fizycznych) liczne prawa pozwalające im zadbać o swoją prywatność.

 

 

Wszyscy, którzy mają do czynienia z danymi osobowymi, które nie są przetwarzane do użytku prywatnego muszą je chronić.

 

 

Wejście w życie RODO sprawiło, że przedsiębiorstwa zwracają większą uwagę na kwestię jaką jest ochrona danych osobowych celem uniknięcia dotkliwych kar za nieprzestrzeganie/łamanie RODO.

 

 

Do najważniejszych obowiązków przedsiębiorców należy:

 

 

 • powołanie IOD
 • informowanie o wycieku danych osobowych
 • dokumentowanie przetwarzania danych osobowych

Katalog praw przysługujących osobom  fizycznym to:

 

 

 • prawo dostępu do danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do poprawienia danych osobowych
 • prawo do bycia zapomnianym

 

Kancelaria oferuje pomoc  w zakresie:

 

 

 • tworzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych
 • opiniowania działań przedsiębiorców w kontekście zasad przetwarzania tzw. danych wrażliwych, w tym danych biometrycznych w związku z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • przeprowadzenia audytu prowadzonych w organizacji procesów przetwarzania danych osobowych (pełna weryfikacja stosowanych organizacyjnych oraz technicznych środków ochrony danych, procedur, ewidencji, rejestrów oraz dokumentacji związanej z przetwarzaniem – umowy, klauzule, oświadczenia, formularze, druki, polityki, regulaminy, etc.)
 • przegląd oraz ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem
 • przeprowadzenia tzw. stress test dot. realizacji uprawnień podmiotów danych, kontrolnej próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych, eskalacji zgłoszenia naruszenia danych osobowych
 • opracowywania wniosków oraz zaleceń zmian
 • opracowywania projektów procedur oraz polityk ochrony danych dostosowanych do prowadzonej działalności
 • modyfikacji lub przygotowywania dokumentów stosowanych przy przetwarzaniu danych w kontekście RODO oraz wskazanych wniosków i zaleceń
 • przeprowadzenia szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych
 • bieżące doradztwo w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 • zaskarżania decyzji organów administracyjnych w tym Prezesa UODO oraz Prezesa UOKiK dotyczących kar pieniężnych
 • zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa danych osobowych do Prezesa UODO

09. KONTROLA CELNO-SKARBOWA

Z dniem 1 marca 2017 r.  połączono zadania administracyjne sprawowane dziś przez administrację podatkową, celną i kontrolę skarbową. Kosolidacja spowodowana była zamiarem zapewnienia, że kontroli będzie mniej, a Krajowa Administracja Skarbowa skupi się na tych obszarach dzialalności, gdzie występują nieprawidłowości. W wyniku reformy zlikwidowano Urzędy Kontroli Skarbowej a w ich miejsce powołano Urzędy Celno-Skarbowe, które są uprawnione do kotroli celno-skarbowej.


Procedura kontroli celno-skarbowej to tzw. twarda kontrola. Głównym jej zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości m.in. oszustw, wyłudzeń czy innych przestępstw powodujących szkodę w finansach publicznych. Kontroli celno-skarbowej może podlegać np. Przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, prawa celnego, regulacji i prowadzenia gier hazardowych, prawa dewizowego).


Wszczęcie kontroli odbywa się z urzędu i nie odbywa się poprzez wcześniejsze zawiadomienie. Czas trwania kontroli od dnia jej wszczęcia wynosi 3 miesiące. Istnieje możliwość przedłużenia tego terminu. Zgodnie z zasadami  przeprowadzający kontrolę naczelnik urzędu celno-skarbowego ma zniesioną właściwość miejscową co pozwala mu działać na terenie całej Polski niezależnie od aktualnej siedziby kontrolowanego podmiotu.


W ramach kontroli celno-skarbowej kontrolujący mogą:


 • żądać udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzać z nich odpisy, kopie, notatki
 • wchodzić, poruszać się i przebywać na terenie kontrolowanego – na gruncie, w budynku, w lokalu bądź innym pomieszczeniu
 • dokonywać oględzin, żądać złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej
 • legitymować lub w inny sposób ustalać tożsamość osób
 • przesłuchiwać kontrolowanego i inne osoby
 • przeszukiwać lokale i inne pomieszczenia, miejsca, rzeczy
 • zasięgać opinii biegłych
 • zabezpieczać zebrane dowody
 • sporządzać szkice, kopiować, filmować, fotografować oraz sporządzać nagrania dźwiękowe
 • zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrola celno-skarbową
 • badać towary, surowce, półprodukty i wyroby w tym celu pobrać próbki towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w celu ich zbadania
 • żądać zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów oraz czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym
 • nakładać zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe

Kontrola celno-skarbowa z założenia przeprowadzana jest wyłącznie w najpoważniejszych sprawach. Właściwa reprezentacja w toku kontroli może mieć decydujące znaczenia dla przyszłych obciążeń fiskalnych.


Kancelaria oferuje:


 • profesjonalne wsparcie w trakcie trwania kontroli poprzez reprezentację klienta przed kontrolującymi
 • przygotowywanie pism w toku kontroli
 • udział w czynnościach procesowych (np. Przesłuchania)
 • sporządzanie środków odwoławczych

10. OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozłącznie wiąże się z ryzykiem powstania problemów prawnych, które mogą zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Komplikacje mogą wystąpić na różnych płaszczyznach, począwszy od braku terminowej płatności od kontrahenta, kończąc na skomplikowanych i wielowątkowych sporach sądowych. Współpraca z Czarnotta Legal uwolni Państwa od konieczności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych. Powierzycie problemy prawne swojej firmy specjalistce, która posiada wieloletnie doświadczenie w prawie oraz biznesie. Możecie mieć Państwo pewność, że zaproponowane przez nas rozwiązania będą przede wszystkim uwzględniały Państwa interes gospodarczy.


Kancelaria oferuje:


 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowanie dokumentacji na potrzeby postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • rejestrowanie podmiotów gospodarczych, w tym w trybie S24 (online)
 • przygotowanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju dokumentów, w szczególności umów, regulaminów oraz statutów
 • bieżące konsultacje prawne, udział w negocjacjach, sporządzanie opinii, rozwiązywanie sporów
 • reprezentację w postępowaniach sądowych przed Sądami Powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym
 • reprezentację w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • stały lub doraźny model współpracy w zakresie obsługi prawnej firmy

PRZEZ WIELE LAT ZDOBYWAŁAM WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE, ABY WYKORZYSTAĆ JE W TWOJEJ SPRAWIE.